คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 32.02.08