แบบฟอร์มส่วนงานธุรการ/บุคลากร

Post on 28 มกราคม 2559
by Super User
ฮิต: 428

หมวดทั่วไป

ลำดับชื่อแบบฟอร์ม
1 ฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
2 ฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 3 ฟอร์มใบลาพักผ่อน
 4 ใบลาอุปสมบท
 5 ใบลาออกจากราชการ
6 บัญชีมอบงาน 
7 ใบลาไปต่างประเทศ
.....- สำหรับไปราชการต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat ไฟล์ word )
........+ แบบรายงานการไปราชการต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat ไฟล์ word )
.....- สำหรับลากิจ/พักผ่อนไปต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat ไฟล์ word )
........+ แบบรายงานการลากิจ/พักผ่านไปต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat ไฟล์ word )
8 ใบลาช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงดูบุตร
9 ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
10 ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
11  บันทึกขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง
12 แบบรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (กรณีเกินเวลา 08.30 น.)
13 แบบฟอร์มการไปราชการ
14