แบบฟอร์มส่วนงานกิจการนักศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Post on 28 มกราคม 2559
by Super User
ฮิต: 221

ลำดับชื่อแบบฟอร์ม
1 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 3 แบบฟอร์มขอรับบริการขอจดหมายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 4 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับสถานฝึกงาน)
 5 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับอาจารย์นิเทศก์) 
6 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับนักศึกษา)  
7 แบบใบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
8 แบบขออนุญาตผู้ปกครอง 
9 แบบขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา(ค้างคืน) / นอกจังหวัดนครราชสีมา(ค้างคืน/ไม่ค้างคืน)
10 แบบขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา (ไม่ค้างคืน)