แบบฟอร์มส่วนงานวิชาการ/งานกิจการนักศึกษา

Post on 28 มกราคม 2559
by Super User
ฮิต: 269

ลำดับชื่อแบบฟอร์ม
1 ใบสำคัญอาจารย์ที่ปรึกษา
2 ใบเบิกและใบสำคัญรับเงินค่าสอนแบบเหมาจ่าย
 3 ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ
 4 ใบบันทึกสอนแทน
 5 ใบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน
6 ใบเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 
7 ใบเบิกค่าสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
8 ใบเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.)
9

ใบเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.) ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอปากช่อ

10 แบบฟอร์มขอรับบริการงานอัดสำเนาและงานพิมพ์เอกสาร
11 แบบฟอร์มแก้ไขหลักสูตร(สมอ.08) 
12 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
13  แบบคำขอ-มคอ.3-มคอ.5- ที่สอนโดยอาจารย์ต่างหลักสูตร
14 แบบมอบหมายผู้ทำหน้าที่ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
15 แบบสรุปข้อมูลการทวนสอบรายวิชาจากคณะกรรมการทวนสอบ
16 แบบสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตร  
16 แบบสรุปผลการนำส่ง-มคอ.3-มคอ.5