บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา/ฝึกประสบการณ์ฯ

Post by Super User
on 19 มกราคม 2559
ฮิต: 41

050

นางสาวนววรรณ  ถกจตุรัส

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

  เบอร์ติดต่อภายใน 3222

 

 

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะฯ

Post by Super User
on 29 สิงหาคม 2560
ฮิต: 71

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะ/

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

ดาวน์โหลด

บุคลากรงานโสตทัศนูปกรณ์

Post by Super User
on 19 มกราคม 2559
ฮิต: 120

wan

นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์ติดต่อภายใน 3226

 

บุคลากรงานพัสดุและแผน

Post by Super User
on 19 มกราคม 2559
ฮิต: 96

งานพัสดุ

 031               

นางสาวสมหวัง ทองนาคอารักษ์            

นักวิชาการพัสดุ              

เบอร์ติดต่อภายใน 3228               

 030

นางสาวธนิดา ธุระพันธ์

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ติดต่อภายใน 3200

 

งานแผนและงบประมาณ

mook

นางสาวณัฐธิดา  สวยปาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อภายใน 3227

 

 

 

บุคลากรงานวิจัย/บริการวิชาการ

Post by Super User
on 19 มกราคม 2559
ฮิต: 75

051

นายสุวิจักษณ์ ปรึกกระโทก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์ติดต่อภายใน 3295

หมวดหมู่รอง