หลักสูตรปริญญาเอก

Post on 20 มกราคม 2559
by Super User
ฮิต: 200
   สาขาวิชา                                                             หน่วยกิต      ปีศึกษา    เกรดต่ำสุด    แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
   553720050 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 49          2            3.00       

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร           

   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ   
   553820050 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 49 2 3.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร