หลักสูตรปริญญาโท

Post on 19 มกราคม 2559
by Super User
ฮิต: 352
  สาขาวิชา                                                                        หน่วยกิต        ปีศึกษา    เกรดต่ำสุด    แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ   
   551502050 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม   36                 2                  3.00               แผนการเรียนตลอดหลักสูตร                   
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ   
   553502063 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   36                2                  3.00               แผนการเรียนตลอดหลักสูตร                   
   553506401 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 36 2 3.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร