หลักสูตรปริญญาตรี

Post on 19 มกราคม 2559
by Super User
ฮิต: 409
      สาขาวิชา หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ   
   551211005 เคมี 139 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211006 ชีววิทยา 133 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211007 ฟิสิกส์ 128 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211010 คหกรรมศาสตร์ 137 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211047 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 137 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211052 ภูมิสารสนเทศ 138 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211053 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 134 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211058 เทคนิคการสัตวแพทย์ 137 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211075 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 132 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211102 เกษตรศาสตร์ 138 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211109 สถิติประยุกต์ 132 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211132 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 137 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211138 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 132 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   551211141 เทคโนโลยีสารสนเทศ 135 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.        
   552211010  คหกรรมศาสตร์  137        4           2.00         แผนการเรียนตลอดหลักสูตร               
   552211053 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 134 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   552211138 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 132 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
   552211141 เทคโนโลยีสารสนเทศ 135 4 2.00 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร