ติดต่อคณะ

Post on 08 มกราคม 2559
by Super User
ฮิต: 77

 

Address/ที่อยู่

qr nn

 

Telephone number/หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงานคณบดี)

  • ติดต่อสำนักงานคณบดี กด 044-009009 ต่อ หมายเลขหน่วยงาน (โทรสาร : 044-272939)
หน่วยงานสำนักงานคณบดี หมายเลขติดต่อ
คณบดี 3299
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 3298
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 3296
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3295
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 3297
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 3294
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและพัฒนาบุคลากร 3225
งานบุคคล,งานธุรการ 3220
งานโสตสาธารณูปกรณ์ 3226
งานวิชาการ,งานเว็บไซต์ 3224
งานกิจการนักศึกษา,งานวิจัย 3222
งานประกันคุณภาพการศึกษา 3221
งานแผนและงบประมาณ 3227
งานพัสดุ 3220,3228
งานเลขานุการ,งานประชุม 3223

 

  • ติดต่อโปรแกรมวิชา กด 044-009009 ต่อ หมายเลขโปรแกรมวิชา

 

โปรแกรมวิชา   หมายเลขติดต่อ
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 3299
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 3298
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 3296
โปรแกรมวิชาเคมี 3295
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3297
โปรแกรมวิชาชีววิทยา 3294
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3225
โปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ 3220
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 3226
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3224
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3222
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3221
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3227