ติดต่อคณะ

Post on 08 มกราคม 2559
by Super User
ฮิต: 274

 

Address/ที่อยู่

qr nn

 

Telephone number/หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงานคณบดี)

  • ติดต่อสำนักงานคณบดี กด 044-009009 ต่อ หมายเลขหน่วยงาน (โทรสาร : 044-272939)
หน่วยงานสำนักงานคณบดี หมายเลขติดต่อ
คณบดี 3299
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 3298
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 3296
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3295
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 3297
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 3294
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 3225
งานบุคคล,งานประกันคุณภาพการศึกษา 3200
งานโสตสาธารณูปกรณ์ 3226
งานวิชาการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3224
งานกิจการนักศึกษา,งานธุรการ 3222
งานแผนและงบประมาณ 3227
งานพัสดุ 3220,3228
งานเลขานุการ,งานประชุม 3223

 

  • ติดต่อโปรแกรมวิชา กด 044-009009 ต่อ หมายเลขโปรแกรมวิชา

 

สาขาวิชา   หมายเลขติดต่อ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3299
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 3298
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3296
สาขาวิชาเคมี 3295
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3297
สาขาวิชาชีววิทยา 3294
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3225
สาขาวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ 3220
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3226
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3224
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3222
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3221
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3227