ประวัติความเป็นมา

Post on 28 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 441
ระวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Image title

ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบัน

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำเนิดขึ้นมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 เมื่อวันที่19 สิงหาคม 2518 ทำให้วิทยาลัยครูนครราชสีมาได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษามีการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ส่วนคือสำนักงานอธิการคณะวิชาครุศาสตร์คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิชาวิทยาศาสตร์การผลิตกำลังคนผลิตเฉพาะสาขาวิชาการศึกษาต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่พุทธศักราช2527 ให้วิทยาลัยครูผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้คณะวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลายสาขาวิชาได้แก่คอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เคมีปฏิบัติเคมีพืชศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรส่งเสริมและสื่อสารการเกษตรคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

        ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏในวันที่ 25 มกราคม  2538 วิทยาลัยครูนครราชสีมาจึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา คณะวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภาควิชาและโปรแกรมวิชาในสังกัด 9 ภาควิชาและ 1 โปรแกรมวิชา คือ

                        1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์

                        2. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

                        3. ภาควิชาเคมี

                        4. ภาควิชาชีววิทยา

                        5. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                        6. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

                        7. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

                        8. ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

                        9. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                        10. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

        ในปลายปีการศึกษา 2541 ได้มีการแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ฉบับใหม่แต่ละคณะไม่มีภาควิชามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานวิชาการของคณะจากภาควิชาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชาจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ชุดแรกตามคำสั่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 452/2542 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2542  มีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาทั้งหมด 25 ชุดหลังจากนั้นได้มีคำสั่งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงตามวาระของคณะกรรมการต่อมาได้มีการรวมคณะกรรมการของบางโปรแกรมวิชาเข้าเป็นชุดเดียวกันตามคำสั่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 760/2544 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2544ทำให้มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา 15 ชุดคือ

    1.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

    2.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีปฏิบัติ

    3.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์

    4.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

    5.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ศึกษา

    6.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์

    7.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    8.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    9.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

    10.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกรรม

    11.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

    12.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

    13.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาก่อสร้างและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)

    14.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเซรามิกส์

    15.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)

    ระยะต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2545 สถาบันได้อนุมัติให้มีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและได้แยกโปรแกรมวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม 4 โปรแกรมวิชาออกไปจึงมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาคงเหลืออยู่ทั้งหมด 11 ชุดได้แก่

    1.        คณะกรรมการโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

    2.        คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีปฏิบัติ

    3.        คณะกรรมการโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์

    4.        คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

    5.        คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ศึกษา

    6.        คณะกรรมการโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์

    7.        คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    8.        คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    9.        คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

    10.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกรรม

    11.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

        ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาทั้งหมด 12 ชุดได้แก่

    1.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

    2.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเคมี

    3.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาชีววิทยา

    4.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

    5.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ

    6.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์

    7.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    8.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

    9.       คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

    10.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

    11.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

    12.     คณะกรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา