ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Post on 28 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 255

ปรัชญา 

            คุณภาพคู่คุณธรรม  นำภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

            เป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วิจัยพัฒนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พันธกิจ

            1.     ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้เป็นสากลมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม

มีจิตสาธารณะ  มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม

            2.     สร้างผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ทางวิชาการ  และสนองความต้องการสังคม

            3.     ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนโดยบูรณาการความคิดใหม่ๆกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

            4.     สร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา   ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

            5.     ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น