โครงการอบรมวิชาการสัญจร เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ

Post on 18 ธันวาคม 2560
by Super User
ฮิต: 149

pagev

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมวิชาการสัญจร เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ
 ด้วยกองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้จัดโครงการอบรมวิชาการสัญจร
เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 40 คน
และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายเรื่อง
“นโยบายในการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” จากนั้น เป็นการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคและแนวทางการในการจัดทำผลงานทางวิชาการ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ รองศาสตราจารย์สุกัญญา กล่อมจอหอ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
สรุปผลการอบรมและตอบข้อซักถาม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 32.02.08