กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ และภาค กศ.ปช.

Post on 18 ธันวาคม 2560
by Super User
ฮิต: 132

pagestu

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ และภาค กศ.ปช.

 ด้วยงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประสบการณ์ แนะแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมของการทำงานก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังประกอบไปด้วยการบรรยายเรื่อง “ภาษาอังกฤษในการออกสู่ตลาดแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย ดร.แวววลี แววฉิมพลี จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และคุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานที่องค์กรคาดหวัง” โดย อาจารย์นิรวิทธ์ เพียรราษฎร์ จากคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 (อาคาร 31 ชั้น 3 )