Get Adobe Flash player

cnwintech-facebook-logo

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้98
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้205
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1187
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1219
mod_vvisit_counterเดือนนี้4489
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา4991
mod_vvisit_counterทั้งหมด137718

We have: 5 guests, 2 bots online
Your IP: 192.246.0.1
 , 
Today: ส.ค. 25, 2019
Home ข้อมูลทั่วไป ประวัติศูนย์วิทยาศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา  และเอกลักษณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์    

 

ในการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา มักจะประสบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ในหลายด้าน เช่น ปัญหาทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม   และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  สุขภาพและอนามัย  และปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  ปัญหาการขาดแคลนครู อาจารย์  สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  สภาสถาบันราชภัฏจึงเสนอโครงการเงินกู้ธนาคารโลก  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์    ซึ่งโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ในส่วนภูมิภาค 17 แห่ง) เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  (ในส่วนภูมิภาค  13  แห่ง)  ที่ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ  2542  เนื่องจากประเทศไทยยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อยู่มาก  และแต่ละปีสถานศึกษาก็ไม่สามารถที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านนี้ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้     ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ยังมีจำนวนน้อย หรือจบออกมาแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพตามที่เรียนมา ซึ่งหากสภาพการณ์ยังเป็นเช่นนี้โดยยังไม่มีการแก้ไข  การขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ก็จะยิ่งรุนแรงขึ้น  โดยเฉพาะการขาดแคลนครูทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีจะเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับการศึกษา

 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีที่เกิดผล  นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ   โดยเฉพาะในชนบทยังมีความล้าหลังทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่มาก  ไม่สามารถที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต   ไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมถูกใช้โดยขาดความระมัดระวัง ขาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร  ขาดแหล่งบริการทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อประเทศหลายประการ  จนในที่สุดจะส่งผลให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นและไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้           รัฐบาลไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้กำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 มุ่งขยายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ได้ขอกู้เงินจากธนาคารโลก  (World  Bank)    มาดำเนินการโดยสมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดิน      และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ  ของท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานด้านการศึกษาที่สำคัญ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยเฉพาะ  เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งด้านการสอนให้แก่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา  ให้มีทักษะและมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นได้

 

                สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ  ระยะที่  2  จำนวน  17  แห่ง  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2539  ภายใต้วงเงินกู้จากธนาคารโลก จำนวน  81.9  ล้านเหรียญสหรัฐ  หลังจากนั้นมีการปรับลดเหลือ  45.6 ล้านเหรียญสหรัฐ  เมื่อเดือนกันยายน  2543 โดยปรับลดทุกกิจกรรม  ทั้งนี้ธนาคารโลกได้ให้ความเห็นชอบการปรับลดวงเงินกู้เมื่อวันที่  17  มกราคม  2544  และมีเงินสมทบจากรัฐบาลไทย จำนวน  58.3  ล้านเหรียญสหรัฐ  กำหนดการดำเนินงานโครงการในปี   2540 – 2544   โดยมีกำหนดวันปิดโครงการ   (Closing  Date) ในวันที่  30  เมษายน  2545

 


การขอพระราชทานชื่ออาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

 

                                เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2544  ทางสถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้รับโทรสารสำเนาเอกสารจากกองงานในพระองค์  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์      อัครราชกุมารี  ความว่า

 

                       ตามที่  สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ  ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ขอพระราชทานชื่ออาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  ของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  “อาคารจุฬาภรณ์”   หรือสุดแต่จะโปรดความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น

 

                   การนี้ได้นำความกราบทูลฝ่าพระบาทแล้ว  พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า  “อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์”

 

1
2
3
5
4
}