ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยทั้งนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ซึ่งมีห้องปฏิบัติการ ดังนี้
                                               1. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

            2. ห้องปฏิบัติการเคมี

            3. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา