ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

 

  ห้องปฏิบัติการชีววิทยามีหน้าที่สนับสนุนงานภายใต้ภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ ในการให้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการในสาขาชีววิทยา ทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา 

 

บุคลากร

ps1