เคมี

 

 

เคมี

            ห้องปฏิบัติการเคมีมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางเคมีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก

 

 บุคลากร

cm1