ชีววิทยา

ชีววิทยา

 

   ห้องปฏิบัติการชีววิทยามีหน้าที่สนับสนุนงานภายใต้ภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ ในการให้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการในสาขาชีววิทยา ทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา 

บุคลากร

bio1