ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา                คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  โดยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์                         

 

วิสัยทัศน์              เป็นผู้นำการบริการวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน

 

                                วิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลอดจน

 

                                พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

 

เอกลักษณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์

 

                               รวมบริการ  ประสานภารกิจ

 


พันธกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์

 

              1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์  ที่มีคุณภาพสูง

 

              2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์  –   คณิตศาสตร์   ของโรงเรียน
                    ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาในท้องถิ่น  อย่างมีคุณภาพ

 

              3.  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน  นักศึกษาในท้องถิ่น

 

              4. สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ทำการวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์

 

              5.  ส่งเสริมให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงผลการวิจัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
                    ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น  ผ่านช่องทางคลินิกเทคโนโลยี 
                     และช่องทางอื่น

 

              6. บริการตรวจวิเคราะห์วัสดุตัวอย่าง ทางวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน  ด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานสากล