ติดต่อประสานงาน

 

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  (Science  Camps)

“ รวมบริการ  ประสานภารกิจ ”

สนใจติดต่อ

งานบริการวิชาการ  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 

อาคารจุฬาภรวลัยลักษณ์  (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โทรศัพท์  :  044-247390  หรือ  044-009009  ต่อ 2400 

โทรสาร   :  044-247390 

เว็บไซต์   :   www.sciencetech.nrru.ac.th/science_center

E-mail       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน               

                อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   

pnoo

  

คุณสมรอนงค์  กวางเมตตาธรรม

หัวหน้างาน

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน