Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการสืบค้น เพื่อการวิจัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์นี้ขึ้นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (วันที่ 9 มกราคม 2561)

โครงการอบรมการสืบค้น เพื่อการวิจัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์นี้ขึ้นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (วันที่ 9 มกราคม 2561)

0004 

 

การเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ นักศึกษานอกจาก จะได้รับความรู้จากภายในห้องเรียนแล้ว
การมีความรู้เพิ่มเติมในด้านการทำวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นนักศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลออนไลน์
และการสืบค้นจากฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีฐานข้อมูลมากมาย
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ทางสาขาวิชาเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมการสืบค้น
เพื่อการวิจัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์นี้ขึ้นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 คน ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องสาธิต 1 ชั้น 5
อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยมี วิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ความรู้และคำแนะนำอย่างถูกต้อง

0002   0003
 0007   0001