Get Adobe Flash player
Home ประวัติความเป็นมา

ประวิติความเป็นมา

ประวิติความเป็นมา

   เริ่มต้นจากปี พ.ศ.2548 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งคณาจารย์ด้านสาขาเกษตรศาสตร์ไปร่วมวิพากษ์หลักสูตรทางด้านการเกษตรที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยในการวิพากษ์หลักสูตรได้มีการแบ่งกลุ่มวิพากษ์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาสัตวบาล กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาพืชศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาขาวิชาเกษตรกรรม และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอีสานที่ทำการเปิดสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมีอาจารย์นายสัตวแพทย์ประยุทธ  กุศลรัตน์  เข้าร่วมประชุมครั้งนี้และทุกมหาวิทยาลัยมีความเห็นพ้องร่วมกันว่าจะปิดหลักสูตรนี้และจะพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาแทน เนื่องจากเหตุผลทางด้านสภาวิชาชีพ คือสัตวแพทย์สภา ที่ไม่ต้องการเห็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะคล้ายบัณฑิตสัตวแพทย์ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับจากสภาวิชาชีพ ทางเครือข่ายจึงประชุมหารือเพื่อหาทางพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักสูตรเดิมและพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพสัตว์ จึงได้เลือกพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

             ปี พ.ศ.2549 ได้มีการทำการศึกษาวิจัยหลักสูตร โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตสถานประกอบการและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า ทั้งผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ และนักเรียนให้ความสนใจ

             ปี พ.ศ.2550 ได้ดำเนินการจัดตั้งวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในท้องที่ คือ มทส. ตัวแทนจากสถานประกอบการเอกชน(เจ้าของโรงพยาบาลสัตว์) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ (ปศุสัตว์จังหวัด) และตัวแทนจากสัตวแพทย์สภา

         ปี พ.ศ.2551 เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 โดยเป็นหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ ภายใต้โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และได้ดำเนินการเปิดรับเรื่อยมา และมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2555 และในปี พ.ศ.2557 ได้แยกออกมาเป็นโปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปัจจุบันได้นักศึกษารุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2558 มีนักศึกษาในโปรแกรมทั้งหมด 101 คน