Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “วันพาที....พี่พาดี”

โครงการ “วันพาที....พี่พาดี”

  0008

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ “วันพาที....พี่พาดี”
ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 (โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์) โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา รุ่นพี่ศิษย์เก่า
หรือผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาถึงขอบข่ายของการศึกษาในหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ในภาพรวมเพื่อให้มีผู้สนใจสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรและนักศึกษาปัจจุบันได้เข้าใจและ
เกิดแรงบันดาลใจการเรียนตลอดหลักสูตรต่อไป

  0001    0018 
   0016    0014
   0019    0006

ภาพกิจกรรมทั้งหมด