Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์)

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์)

page

 

เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกชั้นปี
พร้อมทั้งอาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพฯ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ทั้ง 6 สถาบัน
อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยภายในโครงการได้จัดการแข่งขันผลงานทางวิชาการ กีฬาและทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน
ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาทุกสถาบันเป็นอย่างดี

 

page

รูปกิจกรรมทั้งหมด