Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานนอกเหนือจากในห้องเรียนเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดรับความรู้ที่แปลกใหม่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

ศึกษาดูงานนอกเหนือจากในห้องเรียนเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดรับความรู้ที่แปลกใหม่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

 2560  0011

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานนอกเหนือจากในห้องเรียน

เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดรับความรู้ที่แปลกใหม่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 

เกี่ยวกับการบังคับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ งานทางด้านโรงพยาบาลสัตว์ และงานวิจัยของทางสวนสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ซึ่งเป็น การบรูณาการเรียนการสอนรายวิชาการบังคับสัตว์ (รหัสวิชา 429151) และรายวิชาการดูแลและพยาบาลสัตว์เบื้องต้น

(รหัสวิชา 429231) โดยมีนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้จำนวน 44 คน โดยมีอาจารย์ Xin Huo เป็นผู้ควบคุมในการศึกษาดูงานครั้งนี้

 2560  0004    2560  0003
  2560  0012   2560  0008

ภาพกิจกรรมทั้งหมด