Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเสริมทักษะทางเทคนิคการสัตวแพทย์

โครงการอบรมเสริมทักษะทางเทคนิคการสัตวแพทย์

0008  

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้จัดโครงการอบรมเสริมทักษะทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้น ณ ห้อง 7.03-04 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3
โดยมีนายสัตวแพทย์กรัยยุทธ ทัพเจริญ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
และเครื่องตรวจค่าทางเคมีในเลือดทางสัตวแพทย์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน งานวิจัย และประกอบอาชีพในอนาคต

0001   0008
 42131  0006