Get Adobe Flash player
Home ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม - โครงการ BIG CLEANING ภาพกิจกรรม » โครงการ BIG CLEANING  (129)
ภาพกิจกรรม - โครงการ การควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนพยาธิในระบบท่อทางเดินอาหารของโคและกระบือ ภาพกิจกรรม » โครงการ การควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนพยาธิในระบบท่อทางเดินอาหารของโคและกระบือ  (15)
ภาพกิจกรรม - โครงการดูแลสุขภาพสัตวเลี้ยงเพื่อชุมชนภาพกิจกรรม » โครงการดูแลสุขภาพสัตวเลี้ยงเพื่อชุมชน (166)
ภาพกิจกรรม - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาพกิจกรรม » โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (10)
ภาพกิจกรรม - โครงการศึกษาดูงานทางเทคนิคการสัตวแพทย์ภาพกิจกรรม » โครงการศึกษาดูงานทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (14)
ภาพกิจกรรม - โครงการเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์วิเคราะห์และตรวจสอบเฉพาะทางเทคนิคการสัตวแพทย์ภาพกิจกรรม » โครงการเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์วิเคราะห์และตรวจสอบเฉพาะทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (10)
ภาพกิจกรรม - โครงการพี่น้องสัมพันธ์รวมใจเกษตรศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ภาพกิจกรรม » โครงการพี่น้องสัมพันธ์รวมใจเกษตรศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ (106)
ภาพกิจกรรม - ศึกษาดูงานที่สวนสัตว์นครราชสีมาและขุดซากโครงกระดูกสิงโต(ซิมบ้า)ภาพกิจกรรม » ศึกษาดูงานที่สวนสัตว์นครราชสีมาและขุดซากโครงกระดูกสิงโต(ซิมบ้า) (24)
ภาพกิจกรรม - โครงการบริการชุมชน การควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโค ภาพกิจกรรม » โครงการบริการชุมชน การควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโค  (18)
ภาพกิจกรรม - โครงการศึกษาดูงานด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) สาขาโชคชัย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบกภาพกิจกรรม » โครงการศึกษาดูงานด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) สาขาโชคชัย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก (41)
ภาพกิจกรรม - สวนสัตว์นครราชสีมา ได้มารับมอบโครงกระดูกสิงโต(ซิมบ้า) จากโปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  - 22-07-15ภาพกิจกรรม » สวนสัตว์นครราชสีมา ได้มารับมอบโครงกระดูกสิงโต(ซิมบ้า) จากโปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ » 22-07-15 (8)
ภาพกิจกรรม - โครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2558ภาพกิจกรรม » โครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2558 (18)
ภาพกิจกรรม - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (โปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์)ภาพกิจกรรม » งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (โปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์) (13)
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาพกิจกรรม » กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  (23)
ภาพกิจกรรม - ศึกษาดูงาน  ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ภาพกิจกรรม » ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี  (20)
ภาพกิจกรรม - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการใช้สัตว์ทดลองและสัตว์วิทยาศาสตร์ภาพกิจกรรม » โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการใช้สัตว์ทดลองและสัตว์วิทยาศาสตร์ (7)
ภาพกิจกรรม - โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558ภาพกิจกรรม » โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (28)
ภาพกิจกรรม - งานกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์  ครั้งที่ 4ภาพกิจกรรม » งานกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 (13)
ภาพกิจกรรม - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559ภาพกิจกรรม » โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (23)
ภาพกิจกรรม - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 59ภาพกิจกรรม » งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 59 (51)
ภาพกิจกรรม - โครงการสืบค้นเพื่อการวิจัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์ภาพกิจกรรม » โครงการสืบค้นเพื่อการวิจัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (8)
ภาพกิจกรรม - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาพกิจกรรม » ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (15)
ภาพกิจกรรม - การส่งมอบโครงกระดูกสิงโต(เพศเมีย) ให้กับสวนสัตว์นครราชสีมา - 24-11-16ภาพกิจกรรม » การส่งมอบโครงกระดูกสิงโต(เพศเมีย) ให้กับสวนสัตว์นครราชสีมา » 24-11-16 (10)
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเสริมทักษะเฉพาะทางเทคนิคการสัตวแพทย์ภาพกิจกรรม » โครงการอบรมเสริมทักษะเฉพาะทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (23)
ภาพกิจกรรม - นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรของเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 3ภาพกิจกรรม » นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรของเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 3 (23)
ภาพกิจกรรม - เปิดสอนรายวิชาการบังคับสัตว์ (429151)ภาพกิจกรรม » เปิดสอนรายวิชาการบังคับสัตว์ (429151) (38)
ภาพกิจกรรม - ศึกษาดูงาน ณ อาคารสัตว์ทดลอง มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาภาพกิจกรรม » ศึกษาดูงาน ณ อาคารสัตว์ทดลอง มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา (17)
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและสืบค้นด้านวิชาการภาพกิจกรรม » โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและสืบค้นด้านวิชาการ (11)
ภาพกิจกรรม - โครงการ NRRU ร่วมใจช่วยพี่น้องชาวนาเกี่ยวข้าวภาพกิจกรรม » โครงการ NRRU ร่วมใจช่วยพี่น้องชาวนาเกี่ยวข้าว (9)
ภาพกิจกรรม - ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือและเรือหลวงจักรีนฤ- เบศรภาพกิจกรรม » ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือและเรือหลวงจักรีนฤ- เบศร (31)
ภาพกิจกรรม - โครงการการบรูณาการวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรม » โครงการการบรูณาการวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (16)
ภาพกิจกรรม - นำเสนอผลงานโปรเจคหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาภาพกิจกรรม » นำเสนอผลงานโปรเจคหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (20)
ภาพกิจกรรม - โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องทางเทคนิคการสัตวแพทย์ภาพกิจกรรม » โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (15)
ภาพกิจกรรม - ภาพกิจกรรม » "การบรูณาการวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพระบบการปลูกพริกพืชผักปลอดภัยแบบครบวงจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"  (26)
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2ภาพกิจกรรม » โครงการอบรมภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (19)
ภาพกิจกรรม - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560ภาพกิจกรรม » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (25)
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560ภาพกิจกรรม » โครงการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (19)
ภาพกิจกรรม - โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ภาพกิจกรรม » โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (11)
ภาพกิจกรรม - โครงการพี่น้องสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์ภาพกิจกรรม » โครงการพี่น้องสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์ (18)
ภาพกิจกรรม - โครงการ “วันพาที....พี่พาดี” ภาพกิจกรรม » โครงการ “วันพาที....พี่พาดี”  (8)
ภาพกิจกรรม - บูธหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2560ภาพกิจกรรม » บูธหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2560 (10)
ภาพกิจกรรม - โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายแด่องค์ภูมิพลภาพกิจกรรม » โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายแด่องค์ภูมิพล (11)
ภาพกิจกรรม - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์) ภาพกิจกรรม » โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์)  (16)
ภาพกิจกรรม -  ศึกษาดูงานนอกเหนือจากในห้องเรียนเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดรับความรู้ที่แปลกใหม่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมาภาพกิจกรรม » ศึกษาดูงานนอกเหนือจากในห้องเรียนเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดรับความรู้ที่แปลกใหม่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา (12)
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเสริมทักษะทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ภาพกิจกรรม » โครงการอบรมเสริมทักษะทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3  (10)
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมการสืบค้น เพื่อการวิจัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์นี้ขึ้นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาพกิจกรรม » โครงการอบรมการสืบค้น เพื่อการวิจัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์นี้ขึ้นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3  (7)
ภาพกิจกรรม - แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 ภาพกิจกรรม » แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4  (15)
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2ภาพกิจกรรม » โครงการอบรมภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (24)
ภาพกิจกรรม - การบังคับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกชนิดต่างๆภาพกิจกรรม » การบังคับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกชนิดต่างๆ (9)
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการนำเสนอด้านวิชาการ ภาพกิจกรรม » โครงการอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการนำเสนอด้านวิชาการ  (14)
ภาพกิจกรรม - โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความมั่นคงสัตว์เลี้ยงปลอดโรค ภาพกิจกรรม » โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความมั่นคงสัตว์เลี้ยงปลอดโรค  (39)
ภาพกิจกรรม - โครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และส่งเสริมวิชาการ(ฟิสิกส์) ภาพกิจกรรม » โครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และส่งเสริมวิชาการ(ฟิสิกส์)  (12)
 
Powered by Phoca Gallery